Artikel 1 – Dokter Dams BV

Dokter Dams BV is slechts verbonden tot uitvoering na haar uitdrukkelijke mondelinge en/of schriftelijke aanvaarding van een opdracht. Het aanwenden en/of bewaren door de cliënt van om het even welk product/dienst van Dokter Dams BV of het toelaten dat Dokter Dams BV een dienstverlening ten haren behoeven aanvat, geldt als aanvaarding van deze voorwaarden en als toestemming om de desbetreffende producten en/of diensten te factureren. Onderhavige voorwaarden gelden met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de cliënt, en zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

Artikel 2 – BETALINGEN

Elke aanvaarde opdracht tot het leveren van diensten houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde diensten in. Diensten dienen direct na levering te worden betaald, voor het rapport of de dienst afgeleverd wordt. Indien door de cliënt op rekening wordt betaald, wordt de factuur verhoogd met € 25,00 aan administratiekosten. Behoudens andersluidende bedingen dient de cliënt zonder enige aftrek of schuldvergelijking, te betalen binnen de 8 dagen na factuurdatum. Voor facturen en rekeningen die op hun vervaldag niet betaald zijn, wordt een verwijlsintrest van 10 % per jaar, te rekenen vanaf de vervaldag, aangerekend. Daarnaast wordt een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op de hoofdsom, met een minimum van 40 euro aangerekend. Voor deze wettelijke maatregelen is geen ingebrekestelling noodzakelijk.

Artikel 3 – DIENSTVERLENINGSGARANTIE

Dokter Dams BV zal zich steeds inspannen om aan vragen naar dienstverlening welwillend tegemoet te komen. De beschikbaarheid van diensten wordt gegarandeerd voor zover dit in een door beide partijen ondertekende overeenkomst uitdrukkelijk werd opgenomen, en dit voor de duurtijd van die overeenkomst en m.b.t. de erin expliciet aangeduide diensten.

Artikel 4 – ANNULERINGEN AFSPRAAK EN AFSPRAAK NIET NAKOMEN

Indien de cliënt het consult niet tijdig annuleert, d.w.z. niet tenminste 48 uren voorafgaandelijk aan het consult, zal een verzuimvergoeding van € 100 in rekening gebracht worden. Dit is conform de adviezen van de Orde der Geneesheren.

Bij niet nakomen van betaling van de verzuimvergoeding binnen 7 dagen, zal in eerste instantie een minnelijke invordering gedaan worden door de Gerechtsdeurwaarder. Alle hieruit voortkomende kosten zullen voor rekening van de cliënt komen. Bij gebreke daaraan te voldoen, zal cliënt zonder verdere verwittiging voor de bevoegde Rechtbank gedaagd worden, waarbij de bijkomende hoge gerechtskosten integraal ten laste van cliënt zullen vallen

Artikel 5 – TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTER

De overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgische recht. De cliënt verbindt zich ertoe op straffe van verval klachten, voorafgaandelijk aan elke gerechtelijke vordering, voor te leggen aan Dokter Dams BV.

Dokter Dams BV beschikt over 1 maand om de gegrondheid van de klachten na te gaan. Elke betwisting i.v.m. deze overeenkomst valt onder de bevoegdheid van de Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afdeling Hasselt en van het Vredegerecht kanton Beringen.